Anotácia projektu

Projekt má ambíciu rozšíriť portfólio softvérových nástrojov určených pre hudobné vzdelávaniena Slovensku. Vychádza z projektu KEGA 003UKF-4/2015 Aplikácia informačno-komunikačnýchtechnológií vo vyučovaní hudobnej teórie, ktorý bol…